Course Rank Name of the Student Marks Obtained Out Of %
Science   1 DODAMANI SHREYAS RAJASHEKHAR 574 650 88.31
92.50 % 2 GANDHI SEJAL DHIRAJ 561 650 86.31
3 GANDHI TANISHQ PRASHANT 547 650 84.16
Commerce     1 UPADHYAY ARADHANA PRASANNA 605 650 93.08
95.58 % 2 GAIKWAD GORAKH CHUNILAL 603 650 92.77
3 GAIKWAD SOUMYATA CHANDRASHEKHAR 571 650 87.85
Arts        1 SETHI MANPREET KAUR RAJINDER SINGH 613 650 94.31
95.77 % 2 SALUNKHE SANJANA GANESHRAO 587 650 90.31
3 MALVIYA SONAL CHAMPALAL 579 650 89.08